1. Aanmelding bijles en algemene voorwaarden bijles

De aanmeldingsprocedure voor bijles loopt als volgt:

U kunt direct contact opnemen via de telefoon: 06-23615295 of via een email: maaikevanhelvoort@icloud.com.

We maken een vrijblijvende afspraak om kennis te maken(intakegesprek). In dit gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hiervoor gebruik ik een intake formulier. U kunt uitslagen en analyses van CITO scores (heeft de school ) alvast meenemen als deze beschikbaar zijn.

Indien nodig neem ik eerst onderzoeken af om hiaten vast te stellen. Ik maak een begeleidingsplan. De duur van zo’n plan is meestal 10 weken. Uw zoon of dochter komt dan naar de praktijkruimte om 50 minuten bijles te krijgen gericht op zijn of haar behoeften. Dit zal doorgaans 1 x in de week zijn. Meerdere keer per week is bespreekbaar.

Voordelen van een kleine praktijk:

- Individuele begeleiding

· Rustige omgeving

· Er wordt op een speelse, afwisselende manier gewerkt

· Altijd dezelfde begeleider

· Persoonlijk contact met de begeleider


Algemene voorwaarden bijles:

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Bijles juf Maaike diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.

Definities:

Bijles juf Maaike:

Dit is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, Zij is een leverancier van studiebegeleiding en/of hulp bij leerproblemen in de vorm van bijles.

Bijles:

Dit is herhaling van leerstof. Voor sommige leerlingen is het herhalen van de lesstof voldoende om tot begrip van deze lesstof te komen.

Opdrachtgever:

 De persoon die met Bijles juf Maaike een overeenkomst aangaat voor het leveren van diensten ten behoeve van de leerling.

Leerling:

 Het kind waarbij leerproblemen/huiswerkproblemen geconstateerd zijn en die door de opdrachtgever overgedragen is aan Bijles juf Maaike

Diensten:

Alle acties die de remedial teacher/huiswerkbegeleider uitvoert ten behoeve van de leerling

Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden en bij een keer niet kunnen komen:

Wanneer de leerling verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal de opdrachtgever dit zo snel mogelijk melden aan bijles juf Maaike. Bijles juf Maaike en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Wanneer bijles juf Maaike verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal zij dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever. Bijles juf Maaike en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Wanneer de opdrachtgever niet doorgeeft dat de leerling niet kan komen (ook al is het kind ziek of is er sprake van onvoorziene omstandigheden), ziet bijles juf Maaike zich genoodzaakt de verzuimde les toch in rekening te brengen.

In geval van verhindering, door bijvoorbeeld een andere activiteit van het kind dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

Betaling en Tarieven:

U wordt verzocht vooruit te betalen. Zodra er betaald is, kan de begeleiding doorgang vinden.

De tarieven van de bijles zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten van de bijles, dan zal de BTW worden doorberekend aan de cliënt, nadat deze hiervan in kennis is gesteld.

Bijles juf Maaike is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

Geheimhouding:

Bijles juf Maaike is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de opdrachtgever en/of leerling..

De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg) toestemming aan Bijles juf Maaike om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar de cliënt onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van bijles juf Maaike nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de leerling.

Persoonsgegevens worden gedurende twee jaren na beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van bijles juf Maaike.

Aansprakelijkheid:

Met deze overeenkomst gaat bijles juf Maaike een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dit wil zeggen dat bijles juf Maaike geen resultaat kan garanderen.

De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan. Tussentijdse beëindiging van individuele begeleiding is slechts mogelijk na persoonlijk overleg met bijles juf Maaike en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 afspraken.

Bijles juf Maaike kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van twee afspraken. Zij zal dit schriftelijk aankondigen. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van de leerling kan bijles juf Maaike de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aankondigen.